Andrzej Jaszczyszyn ********************************* Erickson Certified Professional Coach

Coach, konsultant ds. social media, prezenter radiowy. Związany z Grupą ZPR Media. Członek International Coach Federation pracujący zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF . Abslowent Szkoły Coachów „The Art and Sience of Coaching” prowadzonej przez uznany światowy instytut kształcenia coachów Erickson Coaching International z Vancouver we współpracy z Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada dyplom Erickson Certified Professional Coach. Obecnie w trakcie procesu certyfikacyjnego ICF na poziomie Associate Certified Coach – ACC. Jako coach w pracy z klientami indywidualnymi i organizacjami stosuje podejście skoncentrowane na rezultacie. Absolwent Szkoły Trenerów ODiTK. Pracuje z tematami związanymi z komunikacją, wystąpieniami publicznymi, marketingiem internetowym a także motywacją. Jest współtwórcą projektu Szkoła Trenerów NTT TIME S.A. (Grupa ZPR Media). Zaprojektował w nim i przeprowadził cykl szkoleń, których celem było przygotowanie wybranych pracowników TIME S.A. do samodzielnego prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla Działów Sprzedaży. W swojej pracy trenerskiej stawia na budowanie dobrej relacji z uczestnikami aby wspólnie skutecznie osiągać wyznaczone cele szkoleniowe.

Kontakt

Telefon

Telefon: +48 609 66 77 66

Oferta profesjonalnego coachingu

Oferuję procesy coachingowe dla klientów indywidualnych i organizacji. 

W swojej pracy z klientami indywidualnymi specjalizuję się w Life Coachingu z akcentami na tworzenie misji życiowej opartej na wyznawanych wartościach, budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, budowanie poczucia sprawczości oraz poprawę kompetencji komunikacyjnych. 

W pracy z organizacjami specjalizuję się coachingu menadżerów chcących efektywniej komunikować się ze swoim otoczeniem, budować doskonale działające zespoły, rozwijać się w rolach liderów i przywódców.

 

Krótki przewodnik po coachingu.

Czym jest coaching?

Coaching jest interaktywnym procesem realizowanym w formie cyklicznych spotkań, który pomaga pojedynczym osobom i organizacjom w których funkcjonują w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi klient ustala konkretniejsze cele, optymalizuje swoje działania, podejmuje trafniejsze decyzje i pełniej korzysta ze swoich zasobów i kompetencji. Coaching jest procesem, który wzmocnienia samoświadomość klienta oraz wspiera go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne wartości, odkrycia, wnioski i zasoby.  

Cechy charakteryzujące coaching:

 • Coaching jest pracą nad osiągnięciem celu klienta, który obejmuje wprowadzenie pozytywnej zmiany w jego życiu zawodowym i/lub prywatnym. To klient decyduje jaki cel i w jaki sposób chce go osiągnąć.
 • Coach wspiera klienta w procesie realizacji celu używając metod poszerzających jego perspektywę i potencjał. Do tych metod zaliczamy m.in pytania otwarte oraz liczne techniki psychologiczne.
 • Coaching jest zorientowany na rezultat i kładzie nacisk na przyszłość. Kluczowe w procesie coahingowym są wizja celu i plan jego osiągnięcia.
 • Klient dokonuje procesu zmiany i realizacji swojego celu poprzez autorefleksję, poznanie nowych perspektyw, zmianę nawyków i przekonań, odniesienie do własnej hierarchii wartości itp.
 • Klient jest ekspertem od siebie, to on kreuje najlepsze dla siebie rozwiązanie korzystając z dostępnych mu własnych zasobów. Coach jest ekspertem od procesu poszukiwania rozwiązań oraz wprowadzania ich w życie.
 • Coaching jest partnerską relacją pomiędzy coachem a klientem. W odróżnieniu od innych metod rozwojowych np. mentoringu obie strony są równe. Coach nie przedstawia gotowych rozwiązań. Dzięki temu klient poza osiągnięciem celu, kreuje własne poczucie sprawczości, nabywa umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o własne wartości.
 • Fundamentem coachingu jest relacja oparta na zaufaniu. Przebieg procesu coachingowego jest poufny. Wyłącznym dysponentem treści spotkań jest klient i tylko on decyduje o dzieleniu się nią z innymi.

Czym coaching nie jest:

 • Psychoterapią, która zazwyczaj skierowana jest na diagnozę przeszłości i jej wpływu na aktualne zachowania,
 • Doradztwem/konsultingiem, którego celem jest doradzanie i dostarczanie gotowych rozwiązań, 
 • Mentoringiem, który jest procesem rozwoju, gdzie najważniejszą rolę odgrywa relacja mistrz-uczeń,
 • Trenerstwem, które jest transferem wiedzy oraz trenowaniem umiejętności klientów, gdzie realizowany jest cel trenera i/lub sponsora danego szkolenia,
 • Nauczaniem, które jest przekazywanie wiedzy przez nauczyciela uczniowi.

W jakich obszarach można pracować przy pomocy coachingu?

Obszar pracy zawsze wybiera klient. 

 • Przykładowe tematy zawodowe to:
 • efektywna komunikacja interpersonalna w organizacji
 • zarządzanie zespołem
 • przywództwo
 • zarządzanie sobą w czasie
 • zmiana stanowiska połączona z nową rolą
 • rozwój zawodowy
 • wystąpienia publiczne i budowanie wizerunku
 • automotywacja
 • wypalenie zawodowo
 • utrzymanie równowagi między pracą a życiem osobistym

Przykładowe tematy osobiste to:

 • określanie misji i celów życiowych w oparciu o wartości
 • określenie i wykorzystanie osobistego potencjału
 • poczucie własnej wartości
 • skuteczne radzenie sobie ze stresem
 • efektywna komunikacja interpersonalna
 • relacje w związku

Jak wygląda indywidualny proces coachingowy ? 

 • Spotkanie inaugurujące. Na spotkaniu coach i klient poznają się, klient przy wsparciu coacha określa cel procesu coachingowego. Na końcu ustalane są sprawy organizacyjne wspólnej pracy.
 • Spotkania indywidualne. Jest to cykl spotkań klienta i coacha. Spotkania odbywają się przez okres ustalony na pierwszym spotkaniu, nie częściej niż raz w tygodniu, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Sugerowane rozwiązanie to pierwsze trzy spotkania raz w tygodniu, kolejne w cyklu odpowiadającym klientowi nie rzadziej jednak jak raz na trzy tygodnie. Spotkania odbywają się osobiście lub są prowadzone online w zależności od preferencji klienta. Każde spotkanie trwa 60 minut. W połowie cyklu odbywa się sesja sprawdzająca, na której klient dokonuje podsumowania dotychczasowych dokonań i korzyści, które osiągnął.
 • Sesja podsumowująca kończąca proces coachingowy.

Jak wygląda proces coachingowi w organizacji?

Spotkanie inaugurujące. W zależności od inicjatywy coachingu dwu lub trójstronne:

 • Spotkanie dwustronne w przypadku kiedy inicjatywa coachingu wychodzi od klienta i proces odbywa się bez zaangażowania przełożonego klienta. Na spotkaniu coach i klient poznają się, klient przy wsparciu coacha określa cel procesu coachingowego. Na końcu ustalane są sprawy organizacyjne wspólnej pracy.
 • Spotkanie trójstronne w przypadku kiedy inicjatywa coachingu wychodzi od przełożonego klienta i/lub jest on zaangażowany w proces. Na spotkaniu przełożony i klient doprecyzowują wzajemne oczekiwania dotyczące coachingu. Ustalane są zasady ewentualnego raportowania przez klienta efektów procesu coachingowego. W dalszej części spotkanie jest kontynuowane jako dwustronne coacha i klienta. W tej części klient przy wsparciu coacha określa cel procesu coachingowego. Na końcu ustalane są sprawy organizacyjne wspólnej pracy.
 • Spotkania indywidualne. Jest to cykl spotkań klienta i coacha. Spotkania odbywają się przez okres ustalony na pierwszym spotkaniu, nie częściej niż raz w tygodniu, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Sugerowane rozwiązanie to pierwsze trzy spotkania raz w tygodniu, kolejne w cyklu odpowiadającym klientowi nie rzadziej jednak jak raz na trzy tygodnie. Spotkania odbywają się osobiście lub są prowadzone online w zależności od preferencji klienta. Każde spotkanie trwa 60 minut. W połowie cyklu odbywa się sesja sprawdzająca, na której klient dokonuje podsumowania dotychczasowych dokonań i korzyści, które osiągnął.
 • Sesja podsumowująca kończąca proces coachingowy.

 

Cena sesji coachingowej: 

170 zł / godzina

Oferta specjalna: 

Przy kontrakcie na 10 sesji  3 pierwsze są za darmo.Napisz

 
 _  _  _  _   ______   ___  
| | | || | || | || /_  _//  / _ \\ 
| |/\| || | || | ||  | ||  / //\ \\ 
| /\ || | \\_/ ||  _| ||  | ___ ||
|_// \_|| \____//  /__//  |_|| |_||
`-`  `-`  `---`  `--`   `-`  `-` 
                    

Obszar pracy - Warszawa